ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

தள்ளுயிழு

தள்ளு இழு 
என்னுமிரு சொற்களை 
எழுதிக்கொண்டு 
அசைந்துகொண்டேயிருக்கும் 
கவிதைக்குள் 
எனக்கு 
எந்த வேலையும் 
இருக்கப்போவதில்லை.

கருத்துகள் இல்லை: