ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

நான் மதுக்கோப்பையின் 
நிழலில்
நிரம்பி நிரம்பி
காலியாகிக்கொண்டிருக்கிறேன்
மே 30 2013
-------
ஞாபகக் கழுதையை 
எட்டியுதைத்து 
விரட்டியாயிற்று
எங்கிருந்தோ அது
காகிதம் தின்னப் பழகிவிட்டிருந்தது
மே 30
---------
 அவரைப் பற்றி 
அவரில்லாதபோது 
கதைத்தலாகாது
அவர் செத்துவிட்டவரெனில் 
இன்னும் உனக்கு சுலபம்
அவரை நினைத்தலாகாது
மே 30 

கருத்துகள் இல்லை: