ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

() குறி ()

ஒரு கண்
ஒரு பார்வை
ஒரு விசை
ஒரு கொலையை 
சாத்தியப்படுத்த 
இமைமூடிக் காத்திருக்கிறது
மறு கண்

கருத்துகள் இல்லை: