ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

அஃதில்லை அது

()()()()() அஃதில்லை அது ()()()()()

ஒரு ஞாபகம்
ஏழு வண்ணங்களோடு
வளைந்திருந்தது

ஒரு ஞாபகம்
சின்னச் சின்னத் துளிகளாகப்
பொழிந்தது

ஒரு ஞாபகம்
வயற்காட்டுக் குருவிகளை
பயமுறுத்தியது

ஒரு ஞாபகம்
வெறி பிடித்துக்
கடிக்கத் துரத்தியது

ஒரு ஞாபகம்
நடுநிசியில்
பாத்திரங்களை உருட்டியது

ஒரு ஞாபகம்
புல் நுனியில்
உட்கார்ந்திருந்தது

ஒரு ஞாபகம்
தவளையின் கூக்குரலுக்கு
வளைந்து வளைந்து ஊர்ந்து சென்றது

ஒரு ஞாபகம்
உதிரும் சருகிலைக்கு
இறுதி வணக்கம் செலுத்தியது

ஒரு ஞாபகம்
ஞாபகத்தின் ஊரிலிருந்து
வெளியேறியது

கருத்துகள் இல்லை: