ஞாயிறு, 24 ஜூன், 2012

நானும்தான்

அவர்கள்
அப்படிப்பட்டவர்கள் தான்
அதனால்தான்
அவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள்
அப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்க
அப்படித்தான்
இருக்க வேண்டுமென்ற
கட்டாயமில்லை
அப்படி இல்லாதவர்களும்
அப்படிப்பட்டவர்களாகவே
இருக்கிறார்கள்
நான் சந்திக்கும் எல்லோரும்
அப்படிப்பட்டவர்களே
அப்படிப்பட்டவன்தான்
நானும்.

கருத்துகள் இல்லை: