ஞாயிறு, 24 ஜூன், 2012

தரையிறங்கிய விண்மீன்கள்

சலனமற்றிருக்கிறது
உன் குளம்

பொறுக்கியெறிய
கற்களேதுமில்லை
இப்போதென்னிடம்

என்ன செய்யலாம்
உன் குளத்தை
என்ற சலனம்
கையில் கிடைக்கிறது

எப்படி வீசலாமென்ற
மற்றொரு சலனத்தை
விரல்களில் பற்றுகிறேன்

திசையைத் தீர்மானிக்கும்
மற்றுமொரு சலனத்தைக் கொண்டு
வீசுகிறேன்
முதல் சலனத்தை

இப்போதும்
சலனமற்றிருக்கிறது
உன் குளம்