திங்கள், 25 ஜூன், 2012

பாழ்

எப்போதாவது
ஒற்றடைக்குச்சியை
கையில் திணித்து
அப்பாவை நிமிரச்செய்யும்
அம்மா
எப்போதும் குனிந்தேயிருக்கிறாள்
விளக்குமாற்றோடு

கருத்துகள் இல்லை: