ஞாயிறு, 24 ஜூன், 2012

சருகு
சொல்லிக்கொள்ள எதுவுமில்லை
ஒரு கூடாரம் தான்
நான்

கருத்துகள் இல்லை: